Selecteer een pagina

Contactpagina

Algemene Voorwaarden

Paragraaf I   Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 Licentie

 1. Efforza is rechthebbende met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de mobiele app “Veya”, een app ten behoeve van voorraadbeheer binnen de mondzorgbranche.
 2. Efforza verleent aan afnemer een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie tot het gebruik van Veya, uitsluitend binnen de orthodontiepraktijk van afnemer op de locatie als genoemd bij de  vermelding van afnemer in de aanhef van deze voorwaarden. Indien afnemer Veya wenst te gebruiken op meerdere locaties, zal per locatie een afzonderlijke licentie dienen te worden aangeschaft.
 3. Bij de licentie als bedoeld in lid 2 is inbegrepen het verlenen van service als bedoeld in Paragraaf II.
 4. Bij de licentie is inbegrepen het voor de afnemer kosteloos ter beschikking gesteld krijgen van nieuwe versies c.q. updates van Veya als bedoeld in artikel 5.
 5. De door afnemer aan Efforza verschuldigde vergoeding voor het gebruik van Veya bedraagt €29,– per maand, inclusief BTW. Dit bedrag zal maandelijks door Efforza aan afnemer worden gefactureerd.

Artikel 2 Aanschaf mobiele telefoon

 1. De verlening van de licentie als bedoeld in artikel 1 is onlosmakelijk verbonden aan de aanschaf van een daarvoor bestemde en geschikte mobiele telefoon, waarop Veya is voorgeïnstalleerd.
 2. De koopsom voor de voorgeprogrammeerde mobiele telefoon bedraagt € 580,00, inclusief BTW. Na aanschaf van de licentie en acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal genoemd bedrag door Efforza aan afnemer worden gefactureerd. Binnen – in beginsel – twee weken na betaling zal de mobiele telefoon, voorzien van Veya, door Efforza aan afnemer worden toegezonden.
 3. De mobiele telefoon kan enkel worden gebruikt voor het gebruik van Veya. Andere toepassingen/apps, zijn gedeactiveerd ten behoeve van het optimale gebruik van Veya.
 4. Op de mobiele telefoon is van toepassing de garantieregeling van de leverancier van de betreffende mobiele telefoon. Efforza verleent geen verdergaande garantie aan afnemer, dan de garantie die de leverancier van de mobiele telefoon verleent aan Efforza.

 

Artikel 3 Betaling

 1. De vergoedingen als bedoeld in artikel 1 en 2 dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum. Het is afnemer niet toegestaan zich bij de betaling van enig door hem/haar verschuldigd bedrag te beroepen op verrekening en/of opschorting.
 2. Indien betaling niet binnen de in lid 1 genoemde termijn plaatsvindt, is afnemer van rechtswege in verzuim en is Efforza gerechtigd de 1% per maand in rekening te brengen over het niet tijdig betaalde bedrag (waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt berekend). Voorts is afnemer in dat geval gehouden de door Efforza te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan Efforza te vergoeden, waaronder eventuele kosten van een deurwaarder, incassobureau, advocaat, ect. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 20 % van het verschuldigde bedrag, te vermeerderen met BTW, met een minimum van € 300,– (exclusief BTW).
 3. Efforza is gerechtigd de prijs voor de licentie jaarlijks aan te passen. De gewijzigde prijs is van kracht vanaf het moment dat Efforza de afnemer op de hoogte heeft gesteld van de gewijzigde prijs.
 4. Indien afnemer in verzuim is met één of meer van zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden, is Efforza gerechtigd het gebruik van Veya te blokkeren, respectievelijk het gebruik ervan onmogelijk te maken, totdat afnemer geheel heeft voldaan aan al zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4 Verplichtingen van afnemer

 1. Afnemer draagt zorg voor zorgvuldig en oordeelkundig gebruik van Veya en de mobiele telefoon binnen de functionaliteit waarin Veya voorziet en conform de voorschriften van Efforza en de bijbehorende handleiding.
 2. Afnemer draagt er zorg voor dat de gebruikers van Veya en de mobiele telefoon voldoende zijn opgeleid respectievelijk geïnstrueerd voor normaal gebruik van Veya en derhalve voldoende bekend zijn met de werking ervan.
 3. Afnemer is verantwoordelijk voor een goede werking van het netwerk waarop Veya is geïnstalleerd. Indien het netwerk niet naar behoren functioneert, aanvaardt Efforza geen aansprakelijkheid voor het als gevolg daarvan niet (goed) functioneren van Veya.

 

Artikel 5 Nieuwe versies / updates

 1. Efforza stelt gedurende de looptijd van de overeenkomst nieuwe versies c.q. updates van Veya ter beschikking. Efforza is niet gehouden om alle functionele mogelijkheden van Veya over te nemen in nieuwe versies c.q. updates, maar de nieuwe versie c.q. update is minimaal gelijkwaardig aan Veya.
 2. Nieuwe versies c.q. updates houden kleine aanpassingen, uitbreidingen en verbeteringen in.
 3. Afnemer is voor het verkrijgen van service als bedoeld in de servicevoorwaarden gehouden de door Efforza ter beschikking gestelde nieuwe versies c.q. updates te installeren, bij gebreke waarvan de aanspraken van afnemer op service komen te vervallen.

Artikel 6 Garantie

 1. Efforza garandeert dat de werking van Veya in overeenstemming is met de door haar schriftelijk (of digitaal) verstrekte specificaties. Deze specificaties kunnen door Efforza worden gewijzigd en aangevuld. Efforza garandeert niet dat Veya zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken verholpen zullen worden.
 2. De in dit artikel genoemde garantie vervalt indien afnemer zonder voorafgaande toestemming van Efforza wijzigingen in Veya aanbrengt of door een derde laat aanbrengen.

 

Paragraaf II  Servicevoorwaarden

Artikel 7 Service

 1. Efforza verleent service conform de bepalingen in Paragraaf II Servicevoorwaarden.

Artikel 8 Servicewerkzaamheden

 1. Onder service wordt verstaan:
  • het verlenen van telefonische ondersteuning als bedoeld in artikel 9;
  • het verhelpen van storingen en gebreken als bedoeld in artikel 10.

Artikel 9 Telefonische ondersteuning

 1. Service kan uitsluitend worden aangevraagd via het telefoonnummer 0523-225130, dan wel via het e-mailadres support@efforza.nl.
 2. Service wordt uitsluitend verleend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, behoudens dagen en tijden waarop Efforza, respectievelijk de derde partij die voor Efforza de service verzorgt, gesloten is.
 3. De service omvat het desgevraagd uitsluitend telefonisch of per e-mail beantwoorden van vragen van afnemer ter zake de functionele werkzaamheid van Veya. Onder service wordt niet verstaan telefonische ondersteuning met als doel het wijzigen van de inrichting van Veya.

Artikel 10 Storingen en gebreken

 1. Efforza herstelt naar beste vermogen onvolkomenheden in Veya. Hieronder worden verstaan de in Veya voorkomende storingen en gebreken, alsmede de tijdens het gebruik van Veya geconstateerde afwijkingen in vergelijking met de daaraan door de handleiding toegeschreven eigenschappen en functies, voor zover niet veroorzaakt door een ondeskundig en/of onoordeelkundig gebruik door afnemer of derden.
 2. Gebreken en storingen dienen door afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk te worden doorgegeven via het onder artikel 9 lid 1 vermelde telefoonnummer of e-mailadres aan Efforza te worden gemeld, bij gebreke waarvan de aanspraken van afnemer op het verhelpen ervan komen te vervallen.
 3. Storingen of gebreken waardoor Veya in het geheel niet meer functioneert zullen door Efforza zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk worden verholpen. Andere storingen of gebreken zullen binnen redelijke termijn worden verholpen. Efforza garandeert niet dat storingen en gebreken zullen worden verholpen, maar zal zich zodanig daartoe inspannen als redelijkerwijs van haar kan worden verlangd.

 

Paragraaf III Algemeen

Het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing op zowel de gebruiksvoorwaarden (paragraaf I) als op de servicevoorwaarden (paragraaf II).

Artikel 11 Overmacht

 1. Efforza is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens afnemer uit hoofde van de overeenkomst indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan overmacht als gevolg van ziekte van werknemers van Efforza en/of door Efforza ingeschakelde derden, tekortschieten van toeleveranciers van Efforza en overmacht van toeleveranciers alsmede storingen bij providers en andere derden van welke de juiste werking van Veya afhankelijk is.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar daartoe niet beperkt: auteursrechten, merkrechten, tekeningen- en modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, etc. (hierna: IE-rechten) op Veya berusten uitsluitend bij Efforza, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De overeenkomst en deze voorwaarden houden op geen enkele wijze enige overdracht van IE-rechten in.
 2. Het is afnemer niet toegestaan om Veya op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of ter inzage te geven, tenzij Efforza voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe heeft gegeven.
 3. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, dan wel betreffende IE-rechten of soortgelijke rechten uit Veya te verwijderen of te wijzigen.
 4. Het is Efforza toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van Veya. Het is afnemer niet toegestaan dergelijke technische maatregelen te verwijderen of te ontwijken.
 5. Afnemer garandeert dat hij niets zal doen of nalaten dat inbreuk maakt op de IE-rechten van Efforza, haar licentiegevers en/of toeleveranciers, dat deze rechten ongeldig maakt en/of de eigendom van deze rechten in gevaar brengt.
 6. Afnemer vrijwaart Efforza, haar licentiegevers en haar toeleveranciers tegen alle rechtsvorderingen van derden uit hoofde van de overeenkomst en deze voorwaarden en/of daarmee verband houdend, en/of tegen alle vorderingen vanwege een inbreuk op IE-rechten of soortgelijke rechten, van welke aard ook, voor zover dergelijke rechtsvorderingen en vorderingen op enigerlei wijze verband houden met Veya.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Efforza aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. De aansprakelijkheid van Efforza wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en deze voorwaarden is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat door afnemer jaarlijks op basis van de overeenkomst is verschuldigd en betaald. Iedere andere vorm van aansprakelijkheid, waaronder – maar daartoe niet beperkt – die voor indirecte schade, vertragingsschade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies of beschadiging van zaken en schade wegens door Efforza gegeven inlichtingen of verstrekte adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de verplichtingen van Efforza vormt, is uitgesloten.
 3. De beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in de voorgaande leden geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Efforza of zijn leidinggevenden.
 4. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Efforza beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekeraar van Efforza wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar in voorkomend niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Efforza in alle gevallen beperkt tot een bedrag van € 5.000,–.

Artikel 14 Duur en beëindiging

 1. De licentie wordt verleend voor de duur van een jaar en wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd, tenzij een partij de licentie met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden opzegt tegen het einde van het lopende contractsjaar. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, waaronder ook te verstaan per e-mail aan het volgende e-mailadres: info@efforza.nl.
 2. Tussentijdse beëindiging, vanwege toerekenbare tekortkoming, is alleen mogelijk indien een partij, na door de andere partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, met inachtneming van een redelijke termijn tot nakoming zijn verplichtingen niet nakomt.
 3. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst (de licentie) met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder inachtneming van enige opzegtermijn, in de volgende gevallen:
  • wanneer de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel faillissement aanvraagt;
  • wanneer de andere partij surseance van betaling wordt verleend of een regeling met haar crediteuren treft, dan wel wanneer de andere partij surseance van betaling aanvraagt;
  • indien de nadere partij de vrije beschikking over (een substantieel deel van) zijn vermogen verliest;
  • indien liquidatie van de andere partij wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van de andere partij wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van de andere partij wordt genomen;
  • indien de andere partij enige krachtens de wet op hem rustende verplichting niet of niet geheel nakomt;
  • indien afnemer in strijd handelt met het bepaalde in artikel 1 en/of artikel 12 (Intellectuele Eigendom), onverminderd de aanspraken van Efforza op volledige schadeloosstelling.
 4. Het is afnemer niet toegestaan haar rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Efforza.
 5. Efforza is gerechtigd haar rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan één of meer derden, zonder dat daartoe de instemming of goedkeuring van afnemer is vereist.
 6. Indien de overeenkomst op enigerlei wijze eindigt, op welke grond ook, is afnemer niet langer gerechtigd Veya te gebruiken. Efforza is in dat geval gerechtigd om zo nodig maatregelen te treffen die het gebruik van Veya te beletten.
 7. Beëindiging van de overeenkomst/licentie laat betalingsverplichtingen van afnemer voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet.

Artikel 15 Privacy

 1. De door afnemer met behulp van Veya verwerkte persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. De verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden met inachtneming van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Privacyverklaring van Efforza zoals deze op de website van Efforza staat (efforza.nl) .
 2. Onderdeel van Veya is dat gegevens over prijzen en leveranciers van met behulp van Veya ingekochte producten geanonimiseerd ter beschikking worden gesteld aan andere afnemers/gebruikers van Veya. Deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd en niet te herleiden tot een bepaalde afnemer.

Artikel 16 Overig

 1. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 2. Efforza is gerechtigd deze voorwaarden en de daarbij behorende bijlagen eenzijdig te wijzigen, met welke wijzigingen afnemer zich bij voorbaat akkoord verklaart, tenzij deze wijzigingen in redelijkheid niet van afnemer kunnen worden verlangd. In dat laatste geval heeft afnemer het recht de licentie te beëindigen conform het bepaalde in artikel 14.
 3. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 zijn wijzigingen van of aanvullingen op deze voorwaarden alleen rechtsgeldig voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.
 4. Efforza is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, zonder dat daartoe de instemming van afnemer is vereist.
 5. Op de overeenkomst en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 6. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.

Contactgegevens

Efforza B.V.

0523-22-51-30

info@efforza.nl

Laat ons jou bellen 

10 + 11 =

Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Cookies